بـــرقــراري پــرواز شــيــراز به لامـــرد و بالعـــــکس روزهاي يکـــشــنــبه و ســه شـــنـبــه
برقراري پرواز شيراز به لامرد به شيراز از 13 ابان
روزهاي يکشنبه و سه شنبه
شيراز به لامرد ساعت 9 صبح
لامرد به شيراز ساعت 11 صبحسایر اعلانات